• Linux硬件信息查询汇总一览

  日期:2010-11-13 | 分类:Linux使用

  注:以下实用工具大部分是GNU工具集,适用于GNU/Linux,其他Unix衍生发行版可能不自带 (可能需要自己手动编译)。

  --------------------------------------------------

  1, 主板信息-查看主板的序列号

  --------------------------------------------------

  # 使...